Regulamin konkursu internetowego  „WPISANI  w Ziemię Hrubieszowską”

realizowanego w ramach zadania „Fotobibliofil, czyli literatura w kadrze”

 

Ideą  konkursu jest przybliżenie Internautom dziedzictwa kulturowego powiatu hrubieszowskiego poprzez popularyzację  dorobku literackiego pisarzy związanych z regionem. Promowanie wiedzy  o ich życiu i twórczości. Rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa zamkniętego w wierszu lub prozie. Kształtowanie kultury literackiej i postrzegania książki jako wartości.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.            Organizatorem konkursu „WPISANI  w Ziemię Hrubieszowską” jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 11, 22 – 500 Hrubieszów (dalej: Organizator).

2.            Fundatorem nagród przyznanych w konkursie „WPISANI  w Ziemię Hrubieszowską”  jest Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej, ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów (dalej: Fundator).

3.            Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).

4.            Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, Uczestnik, przystępując do konkursu, akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.

5.            Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 

§ 2 Zasady konkursu

1.            Czas trwania konkursu: 01.07.2016 r. – 31.08.2016 r.    

2.            Przedmiotem  konkursu  jest znajomość życia i twórczości pisarzy i poetów związanych z regionem hrubieszowskim.

3.            Na portalu fecebook Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina i Towarzystwa Fotograficznego Ziemi Hrubieszowskiej w Hrubieszowie w odstępie tygodniowym będą ukazywały się dwa pytania dotyczące tematu konkursu: https://www.facebook.com/pbphrub; https://www.facebook.com/Towarzystwo-Fotograficzne-Ziemi-Hrubieszowskiej

4.            W chwili publikacji następnych pytań podana będzie poprawna odpowiedź na poprzednie pytania.

5.            Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na oba pytania konkursowe i przesłanie jej do dnia wskazanego przez organizatora na adres e-mail: tfzh2012@wp.pl lub pbphrub@wp.pl, z tematem konkursu i nr. pytania.

6.            Nie udzielenie prawidłowej odpowiedzi w danym tygodniu nie dyskwalifikuje uczestnika do udziału w dalszej części konkursu.

§ 3 Nagrody

1.            Odpowiedzi będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu, które wyłoni Zwycięzców.

2.            Decyzja Jury o przyznaniu nagrody czy wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

3.            Fundator zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

4.            W ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po zakończeniu konkursu jego Fundator skontaktuje się ze Zwycięzcą, używając adresu e-mail podanego przy podawaniu odpowiedzi na pytania, w celu uzyskania niezbędnych danych osobowych i ustalenia sposobu przekazania nagrody.

5.            Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.

§ 4 Postanowienia końcowe

1.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu, za przypadki udziału w konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu

2.            Organizator może wykluczyć z konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.

3.            W przypadku Uczestników konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje ich przedstawiciel ustawowy.

4.            Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagród.

5.            Zasady prowadzenia konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.            Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe zwycięzców konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do konkursu.

7.            Deklarując uczestnictwo w konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Serwisu. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Organizatora, na adres: pbphrub@wp.pl

8.            Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na stronach Serwisu.

Nasi partnerzy: