TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE ZIEMI HRUBIESZOWSKIEJ

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

Literacki Hrubieszów. Z  WIZYTĄ U POETÓW.

 

§ 1. Organizatorzy

 

 1. Organizatorem gry miejskiej „ Literacki Hrubieszów. Z WIZYTĄ U POETÓW”, zwanej dalej „Grą”, rozgrywanej  23 września 2016 r.  w Hrubieszowie jest Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina
   w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. 3-go Maja 11, zwanych w dalszej części Regulaminu Organizatorami.
 2. Fundatorem nagród są Organizatorzy ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  w ramach projektu „FOTOBIBLIOFIL czyli literatura w kadrze”.
 3. W Grze mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu hrubieszowskiego, zwani dalej Uczestnikami.

 

§ 2. Cele Gry

 

 1. Przybliżanie i upowszechnianie wiedzy i twórczości poetów związanych z Ziemią Hrubieszowską.
 2. Kształtowanie wśród młodzieży aktywnej postawy wobec dziedzictwa literackiego
  i kulturowego powiatu.
 3. Promocja kultury i historii miasta i regionu hrubieszowskiego.
 4.  Integracja młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 

§ 3. Zasady Gry

 

 1. Gra zostanie przeprowadzona dnia 23 września 2016 r.   w godz. 10.00 – 14.00 na terenie miasta Hrubieszowa.
 2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkich zadań,
  oraz rozwiązanie testu wiedzy z zakresu literatury i biografii znanych poetów i pisarzy związanych z Ziemią Hrubieszowską. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.
 3. W grze uczestniczą Zespoły wytypowane  przez szkoły. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 5 lub 6  uczestników. Każdemu Zespołowi musi  towarzyszyć opiekun. Wszyscy uczestnicy powinni być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział
  w Grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej.
 4. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do  16 września 2016 r.  włącznie, telefonicznie:
   84 697 26 89 lub za pomocą poczty e-mail:  pbphrub@wp.pl; tfzh2012@wp.pl

 

 1. Podczas Gry każdy Zespół musi być ubrany w wygodny strój i obuwie sportowe, a w razie niepogody – w akcesoria chroniące przed deszczem. Ponadto każdy Zespół musi posiadać sprawny telefon komórkowy, za pośrednictwem którego, będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorami.
 2. Maksymalny czas Gry dla każdego Zespołu to dwie godziny.
 3. Wyjście drużyn na trasę odbędzie się dla wszystkich o jednakowej godzinie.
 4. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma oznakowanie drużyny,  Instrukcję i Kartę Drużyny,
  którą wypełnia podczas wykonywania zadań i dostarcza na mecie Organizatorom.
 5. Za każde  wykonane zadanie Zespół otrzymuje punkty, które będą decydowały o kolejnych miejscach w klasyfikacji. Decyzja o przyznanej wysokości punktów za wykonane zadanie należy
   do Organizatorów.
 6. Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania mogą poruszać się wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z danymi graczy oznaczonymi
   na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.
 7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i uczestnicy Gry są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom Gry. Ponadto  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników oraz za szkody poniesione przez uczestników Gry podczas jej trwania.
 8. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół  Regulaminu, złamania zasad fair play bądź zasad bezpieczeństwa,  utrudniania gry innym Zespołom, Organizatorzy mają prawo
   do przyznawania punktów ujemnych, a w drastycznych przypadkach, do odebrania Zespołowi Karty Drużyny i wykluczenie go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
 9. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze,  uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry i promocji programu „FOTOBIBLIOFIL czyli literatura w kadrze”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

 

 

§ 4. Nagrody

 

 1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną ufundowaną przez Organizatorów
  dla pozostałych Zespołów dyplomy i  zestawy upominków ufundowane przez Organizatorów.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Gry  znajduje się do wglądu w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 11.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także
   w zakresie  jego interpretacji, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie gdy zaistnieją ważne przyczyny

Nasi partnerzy: