STATUT

Towarzystwa Fotograficznego Ziemi Hrubieszowskiej


Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie „Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem miłośników fotografii.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§3
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Hrubieszów

§5
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§6
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział 2
Cele i formy działania
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszanie osób zajmujących się działalnością fotograficzną i pokrewną,
2. Rozwijanie wśród członków umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej,
3. Popularyzacja fotografii we wszystkich jej dziedzinach jako dziedziny kultury i sztuki,
4. Ochrona i popularyzacja dorobku i tradycji polskiej fotografii oraz polskiego dziedzictwa
kulturowego,
5. Współudział w tworzeniu kultury narodowej,
6. Popularyzacja i promowanie za pomocą fotografii walorów kulturowych, krajoznawczych oraz folkloru regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem powiatu hrubieszowskiego,
7.  Propagowanie przy pomocy fotografii i działań organizatorskich idei ekologii i ochrony
środowiska naturalnego, a także kultury i  tradycji  innych krajów,
prowadzenie działań edukacyjnych promujących sztukę fotografii w społeczności lokalnej,
8. Rozwijanie i utrwalanie kontaktów oraz współpracy między społecznościami fotografów          
w kraju i za granicą,
9. Promowanie swobody wypowiedzi i ochrony praw autorskich oraz  promowanie i ochrona swobody fotografowania,
10.  Reprezentowanie ruchu fotograficznego na terenie działalności.

§8
Cele wymienione w § 7  Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Wspieranie działalności członków w dziedzinie fotografii artystycznej i użytkowej we wszystkich jej odmianach,
2. Organizowanie wystaw, konkursów, spotkań, plenerów i innych imprez kulturalnych,
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie szkoleń, kursów i wykładów,
4. Inicjowanie i wydawanie  publikacji i wydawnictw,
5. Prowadzenie biblioteki i pracowni szkoleniowych,
6. Prowadzenie baz danych i archiwalnych, związanych z celami statutowymi i udostępnianie informacji z tych baz,
7. Inicjowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej z organizacjami o pokrewnych celach,
8. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
9. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i społecznym, organizacjami naukowymi i środkami społecznego przekazu,  zainteresowanymi rozwojem fotografii oraz ochroną tej formy wypowiedzi,
10. Podejmowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu upowszechnienie
fotografii,
11. Inspirowanie zainteresowania członków zjawiskami z zakresu kultury, sztuki , folkloru
 i środowiska naturalnego,
12. Prowadzenie strony internetowej.

§9
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać do prowadzenia swoich spraw pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenie, bądź też zlecać ich wykonanie w systemie umowy o dzieło. Pracownikami i zleceniobiorcami mogą być także członkowie Stowarzyszenia.
2. W przypadku zatrudniania pracowników Zarząd Stowarzyszenia określa w drodze regulaminu zadania, strukturę organizacyjną i stanowiska pracy.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.§12
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3) oraz pełnię praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym lub nie mającym miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chcąca wnieść swój wkład w realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym,     że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa uzyskania statusu członka zwyczajnego do osiągnięcia 16 roku życia.
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów.
5. Nowoprzyjęty członek otrzymuje status członka zwyczajnego.
6. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty ogłoszenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
7. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
8. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.


§13
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem §12, pkt. 2),
2. uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków,
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych
 z jego celami statutowymi,
5. brać udział w pracach, spotkaniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

§15

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz i organów Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, składki członkowskie mogą być płacone ratalnie),
3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§16
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§17

Członek wspierający ma prawo:
1. brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
2. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.


§18
Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§19
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna będąca,
lub nie będąca członkiem Stowarzyszenia szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu,
lub na wniosek podpisany, przez co najmniej połowę członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada te same prawa, co członek zwyczajny poza czynnym
 i biernym prawem wyborczym do organów Stowarzyszenia oraz prawem głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków chyba, że jest równocześnie członkiem zwyczajnym - w takim wypadku zachowuje pełnię praw członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach organów Stowarzyszenia oraz Walnym Zebraniu Członków.
5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
6. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków może pozbawić godności członka honorowego Stowarzyszenia w przypadku sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia lub w razie utraty praw obywatelskich stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu.

§20
Członkowie otrzymują legitymacje członkowskie, których wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia uchwałą.

§21
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi, po uprzednim rozliczeniu się z powierzonego mienia Stowarzyszenia oraz składek członkowskich,
2. śmierci członka albo utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych,
3. nieopłacenia składek członkowskich za 18 miesięcy wstecz,
4. nieusprawiedliwionej nieobecności na kolejnych dwóch Walnych Zebraniach Członków (dotyczy członków zwyczajnych Stowarzyszenia),
5. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz i organów Stowarzyszenia,
6. wykluczenie uchwałą Zarządu podjętą na wniosek Komisji Rewizyjnej z powodu prowadzenia przez członka działań na szkodę Stowarzyszenia,
7. osoba wykluczona ma prawo w terminie 30 dni od daty ogłoszenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
8. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad,
9. stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.


Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§22
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.§23
Pozostałe organy Stowarzyszenia stanowią:
1. Zarząd Stowarzyszenia,
2. Komisja Rewizyjna.

§24
Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się podczas Walnego Zebrania Członków.

§25
1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków organów w trakcie trwania kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków organów nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
2. W przypadku uszczuplenia się składu organu o większą od dozwolonej liczby członków Zarządu zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
3. W razie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§26
Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcji społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.


Walne Zebranie Członków

§27
Walne Zebranie Członków może być:
1. zwyczajne,
2. nadzwyczajne.

§28
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd ma obowiązek zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęty na mocy §39 ust.3 w terminie określonym w §31.


§29
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§30
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§31
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§32
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów1,
w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia  (z zastrzeżeniem pkt. 4).
2. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek uczestnika Walnego Zebrania Członków.
3. W przypadku braku kworum obrady Walnego Zebrania Członków odbywają się w drugim, ogłoszonym razem z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu Członków terminie, nie późniejszym niż pół godziny po terminie pierwszym.
4. W drugim terminie wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia – nie dotyczy to uchwał dotyczących zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia (§41 i§42).
5. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§33
Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy Prezes Zarządu a protokół prowadzi sekretarz Stowarzyszenia, chyba, że zostaną zgłoszone inne kandydatury na te funkcje, w takim przypadku przeprowadza się wybory według ogólnych zasad głosowań przewidzianych w §32.

§34
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. Ustalanie kierunków i programu działań Stowarzyszenia,
2. Uchwalanie zmian statutu,
3. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz innych organów Stowarzyszenia,
4. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych organów Stowarzyszenia,
5. Uchwalanie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla Zarządu,
6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku,
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
9. Ocenianie działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych organów Stowarzyszenia,
10. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.


Zarząd Stowarzyszenia
§35
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków, w tym Prezesa.
2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona sekretarza, skarbnika oraz zastępcę Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata i jest liczona od momentu wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności, ponad połowy składu Zarządu Stowarzyszenia.
5. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek członka Zarządu Stowarzyszenia.
6. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z jego własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu Stowarzyszenia.

§36
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, udzielania upoważnień bądź zaciągania zobowiązań uprawniony jest członek Zarządu działający razem z Prezesem Zarządu lub jego zastępcą.

§37
Do zakresu działań Zarządu należy:
1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i  ruchomego,
7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania nowych członków oraz wykluczania członków (nad)zwyczajnych i wspierających a także uchwał dotyczących innych spraw członkowskich,
10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
11. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12. Uchwalanie wysokości oraz zasad wpłacania składek członkowskich,
13. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

.


Komisja Rewizyjna
§38
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierając spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej dwóch członków Komisji.
5. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek członka Komisji.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.


§39

Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie ustalonym statutem,
5. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
6. Prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia złożenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
7. Składanie do Zarządu wniosku o wykluczenie lub zawieszenie w prawach członka na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy) za działanie na szkodę Stowarzyszenia,
8. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.


Rozdział 5
Majątek i środki finansowania
§40
Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1. Składki członkowskie,
2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3. Dochody z własnej działalności, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5. Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty.


Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§41
1. Uchwalenie zmian w statucie przez Walne Zebranie Członków wymaga poparcia 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W wypadku obradowania w drugim terminie do uchwalenia zmian w statucie wymagane jest poparcie 2/3 głosów bez względu na liczbą obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
3. Treść proponowanych zmian w statucie podawana jest razem z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

§42
1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga poparcia 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków wskaże również instytucję lub instytucje, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, którym zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Nasi partnerzy: